Suzuki Swift

No posts found!


Suzuki Swift

ซูซูกิ สวิฟท์ (อังกฤษ: Suzuki Swift) เป็นรถยนต์นั่งขนาดเล็กมาก (Subcompact Car) ซึ่งผลิตโดยซูซูกิ เริ่มการผลิตในปี พ.ศ. 2543 โดยออกมาเพื่อทดแทน ซูซูกิ คัลตัส (อังกฤษ: Suzuki Cultus) ซึ่งในปัจจุบัน เริ่มเป็นที่รู้จักของคนไทยมากขึ้นจากการนำมาผลิตในโครงการอีโคคาร์ของประเทศไทยในรุ่นที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2555 และในปัจจุบัน สวิฟท์ได้มีการส่งออกไปยังทั่วโลก

เนื้อหาและเรียบเรียงโดย :

Team Product Serithairodsuay